فروش تخصصی ویسکومتر و رئومتر

انواع ویسکومتر و رئومتر - ثابت - پرتابل و آن لاین - Brookfield Viscometer & Hydramotion Viscometer

فروش تخصصی ویسکومتر و رئومتر

انواع ویسکومتر و رئومتر - ثابت - پرتابل و آن لاین - Brookfield Viscometer & Hydramotion Viscometer

برندهای معتبر ویسکومتر و رئومتر که قابل تأمین توسط شرکت طاها کیمیا تجهیز عبارتند از: بروکفیلد - ترمو هک - آمتک -پری اسکات - آنتون پار - فن - افیت - مالورن - ستا - ویسکوتک - ماریمکس - تاناس - لامی - فانگی لب - آتاگو - گریس - رئوسنس - توکی سانگیو - هیدراموشن و مون تک می باشند. در ذیل وب سایت هر یک از این شرکتها و نوع مصولات تولیدی جهت بررسی بیشتر ذکر شده است.

محصولات

Brands

انواع ویسکومتر و رئومتر عمومی و خاص

1 – Brookfield Process Viscometers

انواع ویسکومتر و رئومتر  عمومی و خاص

2- Thermo Scientific – HAAKE Viscotester,

انواع ویسکومتر های خاص مربوط به سیال حفاری

3- Chandler Engineering , Ametek Viscometer, Rheometer

ویسکومترهای خاص تست پلیمرها و ترکیبات الاستومری

4- Prescott Instrument  Mooneyline MV Mooney Viscometer

Testing of polymers, elastomeric compounds.

انواع ویسکومتر و رئومتر عمومی و خاص

5- Anton Paar – Kinematic Viscosity, Rolling-Ball Viscometer, Rotational Rheometer

انواع ویسکومتر های خاص مربوط به سیال حفاری

6- Fann drilling fluid viscosity measurements

انواع ویسکومتر های خاص مربوط به سیال حفاری

7- Ofite Viscometer, Rheometer

ویسکومترهای خاص برای نمونه های بسیار کم

8- The Malvern m-VROCi utilizes unique microfluidic viscometer / rheometer

ویسکومتردما بالا برای فلزات مذاب، شیشه و زغال سنگ

9- Theta high temperature Viscometer,   For glass, molten metal, slag, flux & coal ash

انواع ویسکومتر و رئومتر عمومی و خاص

10- Viscotech Viscometer

ویسکومترهای خاص فرآیندی با تکنولوژی بالا

11- Marimex America process viscometers

ویسکومترهای دما بالا و تنش برشی بالا

12- Tannas Co. (TBS) Viscometer (High Temperature, High Shear Rate 'Rotational' Viscometry)

انواع ویسکومتر و رئومتر عمومی و خاص

13- Lamy Rheology Instrumnets

انواع ویسکومتر و رئومتر عمومی و خاص

14- Fungilab Viscometer, Rheometer

انواع ویسکومتر و رئومتر عمومی و خاص

15- Atago Viscometer

انواع ویسکومتر های خاص مربوط به سیال حفاری

16- Grace Instruments,  drilling fluid viscometer & Rheometer

ویسکومترهای خاص برای نمونه های بسیار کم

17- Rheosense  microVISC™ - Portable, Small Sample Viscometer

انواع ویسکومتر و رئومتر عمومی و خاص

18- Tokisangyo Viscometer

انواع ویسکومتر پرتابل و آن لاین

19- Hydramotion Process Viscometer

انواع ویسکومترهای خاص صنایع لاستیک و پلاستیک

20- MonTech, Moving Die Rheometer

Rubber Testing Solution